Joods Jongeren Steunfonds

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Stichtingen

Op 4-11-1928 werd de Stichting opgericht door Cientje van Aalst (4-6-1852) zelf ongehuwd, met als doelstelling dat na haar overlijden er financiële steun aan minvermogende en ongehuwde Joodse meisjes verleend zou worden.

Dit doel kon worden bewerkstelligd door uiteindelijk de opbrengst uit verkoop van twee percelen aan de Albert Cuypstraat 145 en in van der Helstraat 54e beiden in Amsterdam te beleggen.

In de praktijd werd de laatste jaren veelal bijdrage verleend aan meisjes die ondersteuning nodig hebben voor studie in Israël, bijdrage in aanschaf studiemateriaal en ondersteuning bij bat-mitswa vieringen.

De Stichting Cientje van Aalst beheert het kapitaal dat verkregen is uit de nalatenschap van de oprichter, mevrouw Cientje van Aalst, alsook opgespaarde gelden, schenkingen, erfstellingen en legaten. Naast de opbrengst van het kapitaal is Stichting Cientje van Aalst in staat Joodse meisjes te ondersteunen door giften. Stichting Cientje van Aalst hoopt tot in lengte van jaren in staat te zijn Joodse meisjes te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun doelen.

Op 29 mei 1995 werd door de heer Leo Katz een Stichting opgericht met als doel het verlenen van ondersteuning aan halachische joodse intellectuelen van Nederlandse en/of Duitse en/of Israëlische nationaliteit, die financieel zijn achteruitgegaan of in nood verkeren, daarnaast het subsidiëren van instellingen die gelijke doelstellingen nastreven.

Bij de beoordeling zal geen rekening worden gehouden met de godsdienstige opvattingen van de aanvrager

Op 22 oktober 1909 maakte Joshua Roeper een testament. In dit testament werden een aantal opmerkelijke zaken bepaald te weten de naam van de Stichting na het overlijden van Joshue Roeper; de lewaja (begrafenis) moest minimaal 72 uur na het overlijden plaatsvinden en daarnaast een aantal bepalingen over de uitvaart zelf. De nalatenschap bestond uit grootboekinschrijvingen bij de Nederlandse staat. Uit de opbrengst kon via loting onder ongehuwde joodse meisjes (half)wezen tweejaarlijks een bruidsschat verloot worden. Bekendmaking om deel te nemen aan de loting moest plaats vinden in een in Israëlitisch weekblad en de loting moest voor Pesach viai een notariaat worden gedaan. Uitbetaling van de bruidsschat (€ 3.400) vond plaats na vertoon van een ketoeba (joodse huwelijksakte) en tot de tijd van de choepa of tot de 50e verjaardag werd er jaarlijks vanaf de inloting een wachtgeld uitgekeerd.(€ 100)

Voorwaarde voor de bruidsschat was naast de ketoeba ook dat;

De bruiloft moest plaatsvinden op 11 juni (de huwelijksdag van de erflater) en enige weken voor de bruiloft moest de bruid kijken naar de toestand van de graven op Muiderberg van de erflater en zijn vrouw.

De laatste jaren was er geen loting meer wegens het gebrek aan meisjes die aan de voorwaarden konden voldoen.

Aanvragen

Aanvragen tot financiële steun dienen schriftelijk bij het bestuur van de stichting ingediend te worden. Aanvragen worden op regelmatige basis behandeld en de stichting streeft er naar om deze zo spoedig mogelijk af te handelen. De aanvrager krijgt vervolgens schriftelijk bericht of de aanvraag gehonoreerd is, en zo ja, welk bedrag is toegekend. Bij iedere aanvraag wordt gekeken hoe urgent de financiële behoefte is en in twijfelgevallen wordt dit nader onderzocht, door bij aanvrager nadere informatie in te winnen.

 

Wil je een aanvraag indienen?
Stuur een mail naar info@jjsf.nl met uw aanvraag en relevante bestanden.

Uitkeerbaar vermogen

Het bestuur van de stichting streeft er naar zodanig aanvragen te honoreren, dat niet op het vermogen ingeteerd wordt. Er wordt dan ook gestreefd om jaarlijks niet meer dan het rendement op het vermogen uit te geven, hetgeen neerkomt op een jaarlijks uitkeerbaar vermogen van EUR 20.000 tot EUR 25.000.

Bestuur

Het bestuur van het Joods Jongeren Steunfonds bestaat uit vijf leden; een voorzitter, een penningmeester en secretaris. Alle bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit. Bestuurders van de stichting worden benoemd door het bestuur van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge (NIHS) te Amsterdam.

Het bestuur bestaat thans uit:

Jigal Markuszower

voorzitter

Shuly Elburg

secretaris, commissie Individuele Hulpverlening

Benno Jakobs

penningmeester

Renee van Praag

commissie Individuele Hulpverlening

Kate Zwaaf

lid